කොරෝනා වෛරසය රටම අනතුරේ හෙලා ඇති අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක දහයකට බලපා ඇති  නියං තත්වයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට වඩා වැඩි පිරිසක් පානීය ජලයට මුහුදු ජලය මිශ්‍රවීම නිසා කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ  බලපෑමට ලක්ව සිටී. 

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර, බේරුවල, පානදුර හා දොඩංගොඩ යන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස තුළ පවුල් 50452 ට අයත් 212728 දෙනෙකු මුහුදු ජලය පානීය ජලයට මිශ්‍රවීමේ බලපෑමට පත්ව සිටින බවයි ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ.

ඒ, කළුතර පවුල් 19776 ට අයත් පුද්ගලයන් 78359 ක් බේරුවල පවුල් 22527 ට අයත් පුද්ගලයන් 103665 ක් පානදුර පවුල් 3604 ට අයත් පුද්ගලයන් 17040 ක් හා දොඩංගොඩ පවුල් 4545 ට අයත් පුද්ගලයන් 13664 ක්  වශයෙනි.

මුහුදු ජලය පානීය ජලයට මිශ්‍ර වීම නිසා  ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටින්නේ 2020 ජනවාරි  20 සිටය.

නියඟින් පීඩා:

ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය 2020 මාර්තු 29 දින පස්වරු හයට නිකුත් කර තිබෙන තත්ව වාර්තාවේ දැක්වෙන පරිදි කෑගල්ල, රත්නපුර, මහනුවර, කළුතර, ගම්පහ, පුත්තලම, මාතර, හම්බන්තොට, පොළොන්නරුව සහ මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්ක දහය තුළ නියගය හේතුවෙන් පවුල් 40763 ට අයත් පුද්ගලයන්  143935 ක් බලපෑමට ලක්ව සිටී.

 එම වාර්තාවට අනුව නියඟයෙන් වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වී ඇති කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 11293 ට අයත් පුද්ගලයන් 42116 ක්  පීඩාවට පත්ව සිටී.

 නිගයයෙන් දෙවැනි වැඩිම බලපෑම සිදුව ඇත්තේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයටය.

 එහි පවුල් 11604 ට අයත් පුද්ගලයන් 36856 ක් පීඩාවට පත්ව සිටී.

 ආපදා කළමණාකරණ  මධ්‍යස්ථානය පවසන පරිදි දිවයිනට බලපෑ ඇති නියං තත්වය හේතුවෙන් මේ වන විට අවම බලපෑමක් සිදුව ඇත්තේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයයි.

 එහි පවුල් 46 ට අයත් පුද්ගලයන් 176 ක් නියගයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින අතර ඒ තිස්සමහාරාමය සහ වීරකැටිට යන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවල  ජනතාවයි.

 ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කර ඇති තත්ව වාර්තාවේ සදහන් පරිදි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තිස්සමහාරාමය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  නිගයයෙන් පීඩාවට පත්ව ඇත්තේ එක් පවුලක් පමණක් වන අතර එහි සාමාජිකයන් ගනන 6 කි.

 පවුල් 91215 ට අයත් පුද්ගලයන් 356663 කට බලපෑමක් !

ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසන පරිදි  පානීය ජලයට මුහුදු ජලය මිශ්‍රවීමෙන් සහ නියගය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් 91215 ට අයත් පුද්ගලයන් 356663 ක් බලපෑමට ලක් ව සිටි.

 නියගයෙන් බලපෑමට ලක්ව සිටින කෑගල්ල, රත්නපුර, පුත්තලම සහ මුහුදු ජලය මිශ්‍රවීමෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටින කළුතර දිස්ත්‍රික්කය සදහා පානීය ජලය බෙදා හැරිය බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කළ තත්ව වාර්තාවේ සදහන් වුවත් මහනුවර, ගම්පහ, මාතර, හම්බන්තොට, පොළොන්නරුව සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයන්හි නිගයයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට පානීය ජලය බෙදා දුන් බවක් එහි සදහන් නොවේ.

subscribeYT

නවතම පුවත්