ගෝඨාභයගේ තත්ත්වය බරපතලයි; අලි සබ්‍රිගෙන් කුඨ ලේඛනත් හදයි ගෝඨාභයගේ තත්ත්වය බරපතලයි; අලි සබ්‍රිගෙන් කුඨ ලේඛනත් හදයි

 Apekshakaya

subscribeYT

Cyber Window

නවතම පුවත්