ගෝඨා කියන්නේ ඇත්ත, මෝඩ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නෙ නෑ...??? ගෝඨා කියන්නේ ඇත්ත, මෝඩ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නෙ නෑ...???

subscribeYT

නවතම පුවත්