රුසියාවේ අධ්‍යාපනය ලැබූ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ජනතාවට සැලසෙන සේවය විශිෂ්ටයි - වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ රුසියාවේ අධ්‍යාපනය ලැබූ  වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ජනතාවට  සැලසෙන සේවය විශිෂ්ටයි  - වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ

subscribeYT

නවතම පුවත්