'ඒකාධිපතිවයෙන් රටට වන හානිය අවබෝධකර ගන්න' - හිටපු ජනපතිනියගෙන් පණිවුඩයක් 'ඒකාධිපතිවයෙන් රටට වන හානිය අවබෝධකර ගන්න' - හිටපු ජනපතිනියගෙන් පණිවුඩයක්

subscribeYT

නවතම පුවත්