මේක සිංහල බෞද්ධ රට කියලා කෑ ගහපු අය අද කෝ ? ඇමෙරිකාවේ ප්‍රකාශයට කෙලින් උත්තරයක් දෙන්න බැරි ඇයි ?  මේක සිංහල බෞද්ධ රට කියලා කෑ ගහපු අය අද කෝ ? ඇමෙරිකාවේ ප්‍රකාශයට කෙලින් උත්තරයක් දෙන්න බැරි ඇයි ?

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්