ශ්රී ලංකාව තුළ දී මෙන් ම ජාත්යන්තර වශයෙන් theleader.lk වෙත පිවිසීමේ සහ එය භාවිත කිරීමේ අවසරය theleader.lk වේබ අඩවිය මගින් සපයා ඇත.

theleader.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමේදී ලීඩර්ආයතනය විසින් සපයනු ලබන වෙළඳ දැන්වීම් ඇතැම්විට ඔබට දර්ශනය විය හැකියි.

theleader.lk පාවිච්චි කිරීම මගින් ඔබ මෙම කොන්දේසිවලට බැඳී සිටින අතර ඔබ theleader.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන පළමු මොහොතේ සිට ම එය බල පැවැත්වෙනු ඇත. පහත දැක්වෙන සියලු ම කොන්දේසිවලට බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම් කරුණාකර theleader.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්, එය භාවිත කිරීමෙන් සහ /හෝ එයට දායක වීමෙන් වළකින්න.

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image