අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ජනතාවගේ බදු මුදල් යෙදවිය යුත්තේ කෙසේ ද? අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ජනතාවගේ බදු මුදල් යෙදවිය යුත්තේ කෙසේ ද?

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්