'ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට සාකච්ඡා කිරීම නින්දිත වැඩක්' - සජීත් 'ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට සාකච්ඡා කිරීම නින්දිත වැඩක්' - සජීත්

කාටුන්

නවතම පුවත්